სერვისები

ბუღალტრული აღრიცხვის აუსორსინგი

პროფესიონალ ბუღალტერთა ჯგუფი გთვაზობთ ყოველთვიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას IFRS და IAS თანახმად, საბუღალტრო პროგრამების გამოყენებით.

ყოველთვიური საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება:

  • საგადასახადო კონსულტაციები
  • ფინანსური რეპორტის მომზადება
  • ფინანსური ანგარიშგების შედგენა
  • ნაღდი ფულის მოძრაობის კონტროლი
  • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა
  • სააღრიცხვო პროგრამების შერჩევა და დანერგვა

საგადასახადო კონსულტაციები

ახალი ბიზნესის დაწყება და/ან ამასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საქმიანობის წარმართვა ყოველთვის წარმოშობს საგადასახადო შესაბამისობის საკითხებს. ჩვენ გთავაზობთ შეუზღუდავ საგადასახადო კონსულტაციას წერილობით და სატელეფონო კავშირის გზით:

  • მიმდინარე კონსულტაცია (ტელეფონით, წერილობით)
  • ერთჯერადი კონსულტაცია
  • საგადასახადო დაგეგმვა
  • წინასწარი გადაწყვეტილების მომზადება

ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება

ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის დეკლარირება

ტენდერებში მონაწილეობა/კონსულტაცია/დოკუმენტების მომზადება